Fund Manager - Sympatia Financie
LEGISLATÍVA
08.03.2019

Sprísnenie požiadaviek na formu zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa snaží zvýšiť ochranu osôb s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, zodpovednosť potomkov za rodičov a príbuzných prostredníctvom reformy opatrovníctva. Zámerom reformy je chrániť seniorov pred neuváženými prevodmi vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, a to zvýšením náležitosti formy právneho úkonu (zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti). Predpokladá sa, že zákon bude vyžadovať na právne úkony týkajúce sa nehnuteľnosti formu notárskej zápisnice, resp. zmluvu o prevode nehnuteľnosti autorizovanú advokátom. Podľa aktuálne platného právneho stavu je postačujúci osvedčený podpis prevodcu. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky má síce za cieľ chrániť seniorov pred zneužitím v dôsledku ich zhoršeného mentálneho stavu, avšak v skutočnosti môže mať táto reforma dopad na všetkých, ktorí prevádzajú vlastnícke právo k nehnuteľnostiam.