Manažér fondu - Sympatia Financie

Právne služby

Poskytujeme komplexné právne služby a právne poradenstvo takmer vo všetkých oblastiach práva.

Naše právne služby zahŕňajú zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi, tvorbu a pripomienkovanie zmlúv a iných právnych podaní, ako aj prípravu právnych analýz a stanovísk. Právne služby poskytujeme v slovenskom, nemeckom, anglickom a francúzskom jazyku.

Obchodné právo a korporátne právo (vrátane fúzií a akvizícií - M&A)

Poradenstvo v oblasti uzatvárania obchodných zmlúv je zamerané na uspokojovanie potrieb všetkých našich klientov.

Agenda zakladania obchodných spoločností zahŕňa identifikáciu rizík a výhod s nimi spojených pri vstupe podnikateľa na slovenský trh a pri výkone podnikateľských aktivít využívajúc výhody trhovej ekonomiky. Zaručujeme bezproblémové rýchle zakladanie nových subjektov. Popri zakladaní nových spoločností a zápise zmien do obchodného registra pomáhame našim klientom v každodennej činnosti, pripravujeme priebeh valných zhromaždení a podobne.

Našim lokálnym ako aj zahraničným klientom sme asistovali pri niekoľkých projektoch zlučovaní spoločností, splynutí ako aj rozdelení spoločností.

Bankové a finančné právo, právo cenných papierov

Medzi hlavné činnosti v tejto oblasti patria úverové transakcie, právna pomoc klientom najmä v oblasti získavania potrebných licencií a povolení, ako aj finančné reštrukturalizácie a reorganizácie. Našim klientom poskytujeme právne poradenstvo pri uzatváraní úverových zmlúv, zmlúv o postúpení pohľadávok, resp. prevzatí záväzkov, ako aj zabezpečovacích inštitútoch. Poskytujeme komplexné vymáhanie pohľadávok a iných nárokov z úverových a obdobných zmlúv a komplexné zabezpečenie prevodov cenných papierov.

Hospodárska súťaž

Zameriavame sa predovšetkým na poradenstvo klientom vo veciach protimonopolného schvaľovania domácich a zahraničných transakcií a zmlúv obmedzujúcich hospodársku súťaž.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Venujeme sa vypracovávaniu návrhov na vyhlásenie konkurzu a povolenie reštrukturalizácie, zastupovaniu klientov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, zastupovanie v konaniach vyvolaných resp. súvisiacich s konkurzom alebo reštrukturalizáciou (incidenčné a excidančné konania). V spolupráci s kolegami zo Sympatia Advisors pripravujeme reštrukturalizačné posudky a reštrukturalizačné plány, tzv. protiposudky ako aj finančné analýzy reštrukturalizačných plánov.

Právo nehnuteľností

Aktivity našich právnikov v oblasti práva nehnuteľností zahŕňajú poradenstvo pri akvizíciách, financovaní, výstavbe, prenájme a predaji nehnuteľností, ako aj vyjednávanie zmluvných podmienok počas jednotlivých fáz developerských projektov.

Due Diligence

Vykonávame právne zhodnotenie a analýzu právneho stavu vybraných obchodných spoločností . V tejto súvislosti hodnotíme z právneho hľadiska dokumentáciu spoločnosti za účelom zistenia a odstránenia rizík súvisiacich s už realizovanou agendou spoločnosti. Závery právnych auditov bývajú obvykle významné pre postavenie spoločnosti a jej podnikanie v súlade s platným právnym poriadkom, ako aj prípravou na možnú fúziu alebo akvizíciu.

Občianske právo

Náš team Vám pomôže pri vypracovaní a posúdení zmlúv, vyporiadaní spoluvlastníctva, spísaní žalôb a iných podaní v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi vo všetkých druhoch konaní.

Sporová agenda

Zastupujeme klientov v súdnych ako aj v rozhodcovských konaniach. V tejto súvislosti poskytujeme právne služby v obchodnoprávnych, pracovnoprávnych, ako aj v občianskoprávnych sporoch, ako aj právnu pomoc pri uskutočňovaní výkonu rozhodnutia vrátane uznávania a výkonu cudzích súdnych rozhodnutí a rozhodcovských nálezov. Zároveň našim klientom odporúčame predchádzať súdnym sporom a zastupujeme ich pri vyjednávaní čo najvýhodnejších podmienok mimosúdnych riešení.

Správne právo

Podnikateľské aktivity našich klientov vyžadujú vydávanie širokej škály súhlasov, licencií, povolení a iných listín vydávaných štátnymi orgánmi na rôznych úrovniach štátnej a verejnej správy. Komplexné právne poradenstvo poskytujeme i v oblasti zastupovania klientov v katastrálnych konaniach, v stavebných konaniach, v priestupkových konaniach či pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov súdmi.

Pracovné právo

Našim klientom poskytujeme komplexné právne služby v oblasti pracovného práva, naše zameranie je najmä na pracovné zmluvy, otázky ukončenia pracovného pomeru, zodpovednosti za škodu v pracovno-právnych vzťahoch, kolektívne vyjednávanie a zamestnanecké rady, vzťahy pred vznikom pracovného pomeru a nediskrimináciu, ochranu osobných údajov zamestnancov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, a zamestnanecké výhody.